Privacy-AVG-beroepsvereniging

Beroepsvereniging:
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH en bij de RBCZ, waarmee ik voldoe aan de richtlijnen omtrent praktijkvoering. Op de nota wordt ook de AGB code vermeld waardoor er een vergoeding kan plaatsvinden door uw zorgverzekeraar. Hoe hoog deze vergoeding is kunt u bij uw zorgverzekeraar naar informeren. (NVKH: 02-1962, RBCZ: 200650R).

 

Klachten, hoe is dat eigenlijk geregeld?
Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw homeopaat dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op.
Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen.
 1. Uw privacy:
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 2. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming:
  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard
 3. Privacy op de zorgnota:
  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
          Uw naam, adres en woonplaats
          Uw geboortedatum
          De datum van de behandeling
          Een korte omschrijving van de behandeling, zoals “prestatiecode 24200” en “Consult homeopathie”
          De kosten van het consult
Op deze wijze voldoe ik aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals die op 25 mei 2018 als nieuwe Europese privacywet is ingegaan.